Skip to content
Str. David Praporgescu, Nr. 1-5 0721 817 174 Trimite Mail

Interviu cu Norina Gâvan (Wörwag Pharma), Membru al Adunarii Generale RASCI

1. Care este prima ta amintire legata de inceputul carierei tale?

Sunt foarte multe amintiri care imi vin in minte atunci când vine vorba de începutul carierei mele. Imi amintesc repartitia guvernamentala din iulie 1989, inceputurile mele ca inginer chimist la Fabrica de Faianta din Baia Mare, unde vreme de doi ani m-am simtit ca si la cercul de olarit de la Scoala Populara de Arta. Am fost din totdeauna o fire curioasa, competitiva si voluntara. Si de aceea amintirile mele legate de inceputul carierei sunt in directa conexiune cu toate provocarile pe care le-am trait.  

What is your first memory related to the beginning of your career?

There are so many memories that come to mind when it comes to the beginning of my career. I remember the government distribution from July 1989, my beginnings as a chemical engineer at the Factory of Earthenware in Baia Mare, where for two years I felt like at the pottery circle from the People’s School of Art. I’ve always been a curious, competitive and voluntary person. And that’s why my early career memories are directly connected to all the challenges I’ve experienced. 

2. Cum s-a intersectat drumul tau cu Wörwag Pharma?

M-am întors în România în 1997, după efectuarea unui stagiu de doctorat la University of California, în San Francisco, în cadrul Clinicii de Dermatologie, în laboratorul de biochimie a pielii, unde am facut studii de absorbție percutanată a glucorcorticosteroizilor. Cu mandrie spun ca am publicat o metoda originala de separare a dermului de epiderm in vederea determinarilor biochimice la nivelul fiecarui strat al pielii. La vremea respectivă eram biochimist specialist la Clinica de Dermatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Cluj. Am simtit ca ma plictisesc in laborator. Iar cercetarea medicala nici atunci nu era foarte accesibila si avansata in tara. Mai mult, îmi doream ceva mai provocator, mai dinamic. In aprilie 1997, am găsit un anunț de reprezentant medical, se cerea medic sau farmacist, locat in Bucuresti, Brasov sau Sibiu, le-am scris ca biochimist locat in Cluj si din luna noiembrie 1997 sunt angajata companiei germane Wörwag Pharma în România. Recunosc că la momentul aplicării CV-ului nu știam foarte multe despre acest domeniu. De atunci, fiecare zi pentru mine a fost și este o nouă provocare. Zilnic descopăr și învăț ceva nou, iar piata farmaceutica este un domeniu foarte ofertant și divers. În prezent, conduc o echipa cu peste 70 de angajați și un business cu o cifră de afaceri de peste 200 milioane de lei. Primul milion de euro l-am facut în anul 2000. Din anul 2003 mă ocup si de Republica Moldova. In perioada 2002 – 2008 am pus pe roate businessul Wörwag Pharma și in Slovenia.

How did you cross paths with Wörwag Pharma?

I returned to Romania in 1997, after completing a doctoral degree at the University of California, San Francisco, within the Dermatology Clinic, in the skin biochemistry laboratory, where I did studies on the percutaneous absorption of glucorcorticosteroids. I can proudly say that I published an original method of separating the dermis from the epidermis for biochemical determinations in each layer of the skin. At that time I was a specialist biochemist at the Dermatology Clinic within the Cluj County Clinical Hospital. I felt like I was getting bored in the lab. And medical research was not even at that time very accessible and advanced in the country. Moreover, I wanted something more challenging, more dynamic. In April 1997, I found a medical representative announcement, a doctor or pharmacist was required, located in Bucharest, Brasov or Sibiu, I wrote them as a biochemist located in Cluj and since November 1997 I am employed by the German company Wörwag Pharma in Romania. I admit that at the time of applying my CV I did not know much about this area. Since then, every day for me has been and is a new challenge. Every day I discover and learn something new, and the pharmaceutical industry is a very offering and diverse field. I currently lead a team with over 70 employees and a business with a turnover of over 200 million lei. I made the first million euros in 2000. Since 2003, I have also been in charge of the Republic of Moldova. Between 2002 and 2008 we kicked-off the Worwag Pharma business in Slovenia.

 3. Care sunt lectiile pe care nu le-ai invatat la scoala, dar pe care viata/ experienta ti le-a oferit?

Într-adevăr, sunt lucruri pe care nu le învățăm la școală și nici chiar acasă de la parinti și pe care le dobândim odată cu trecerea noastră prin diferite situații. Am învățat că suntem diferiți și că acest lucru trebuie să îl folosesc în beneficiul meu și al activităților pe care le desfășor. Am ȋnvătat sa ma uit ȋn jurul meu, să observ, să nu judec pe nimeni, să nu cedez rautăților. Am convingerea că pentru a reuși ce iți propui e nevoie de multa muncă, implicare, pasiune și mai ales disciplină.

What didn’t you learn “at school”, but life/ experience taught you?

Indeed, there are things we don’t learn at school or even at home from our parents which we acquire with our transit through different situations. I have learned that we are different and that this thing I must use for my benefit and the activities I carry out. I’ve learned to look around me, to observe, not to judge anyone, not to give into mischievous. I am convinced that to achieve what you propose yourself takes a lot of work, involvement, passion and especially discipline.

4. Daca nu ai fi facut ceea ce faci in prezent, in materie de ocupatie profesionala, ce ai fi facut si de ce?

Sunt o persoana curioasa si imi place sa fac lucruri. Eu iubesc cercetarea și am o experiență de nouă ani în cercetare clinică în biochimia pielii, incununata de un doctorat valoros. Cred că tot în acest domeniu al cercetării m-aș fi implicat, pentru că este extrem de provocator si dinamic. Din păcate, spre deosebire de alte tari unde lucrurile au mai multe șanse să se întâmple, în România nu se acordă cercetării atenția cuvenită. Cred cu tărie că ideea unui rezultat concret uluitor în privința unor proiecte de cercetare ar trebui să dispară. Nu trebuie să ne așteptăm mereu doar la rezultate pozitive. Cercetare nu este doar atunci când o moleculă, de exemplu, are un efect răsunător. Cercetare este și atunci când se descoperă că acea moleculă nu are efectul asteptat. In opinia mea cercetarea trebuie abordată mai optimist si mai dinamic, si, fara discutii, trebuie încurajată. Pe de altă parte, vreau să fac referire la responsabilitatea mea de suflet, chiar dacă toate activitățile le desfășor cu multă plăcere, respectiv la podiatrie. Am ajuns sa am tangenta cu podiatria si cu tot ce inseamna din punct de vedere social si economic, acest domeniu medical, in calitatea mea de angajat al Wörwag Pharma si de persoana implicata in cercetare, in domeniul neuropatiei diabetice si a piciorului diabetic. Alături de un grup de prieteni implicați și inimoși, am lansat în aprilie 2015 Asociația de Podiatrie. Scopul acestei organizații este de a dezvolta îngrijirea medicală a piciorului, adica podiatria, si, în România, de a pune bazele și de a dezvolta profesia de podiatru, si a educatiei academice specifice acestei profesii medicale. Prin multe eforturi, scopul nostru a fost atins. Pe lângă organizarea de conferințe internaționale si programe de educatie in podiatrie, din luna decembrie 2018 profesia de podiatru, și implicit podiatria, a fost recunoscută oficial si in Romania, figurând ca ocupație nouă, medicala, în COR.

If you did not do what you are doing right now (as a job), what would you do and why?

I’m a curious person and I like to do things. I love research and I have nine years of experience in clinical research in skin biochemistry, crowned by a valuable PhD. I think I would have involved myself in this area of research either way, because it is extremely challenging and dynamic. Unfortunately, unlike in other countries where things are more likely to happen, research is not given the proper consideration in Romania. I firmly believe that the idea of an outstanding concrete outcome with regard to research projects should disappear. We don’t always have to expect positive results. Research is not just when a molecule, for example, has a resounding effect. Research is also when it is discovered that the molecule does not have the expected effect. In my opinion, research needs to be approached more optimistic and dynamic, and, without discussion, it must be encouraged. On the other hand, I want to refer to the responsibility closed to my soul, even if all the activities are carried out with great pleasure, namely in podiatry. I have intersected with podiatry and with all that means socially and economically, this medical field, in my capacity as an employee of Worwag Pharma and as a person involved in research, in the field of diabetic neuropathy and diabetic foot. Together with a group of involved and spirited friends, we launched the Podiatry Association in April 2015. The purpose of this organization is to develop the medical care of the foot, i.e. podiatry, and, in Romania, to lay the foundations and develop the profession of podiatrist, and the academic education specific to this medical profession. Through many efforts, our goal has been achieved. In addition to organizing international conferences and educational programs in podiatry, since December 2018 the profession of podiatry, and implicitly podiatry, has been officially recognized in Romania, appearing as a new medical occupation, in COR.

5. Cum vezi transformarea industriei in urmatorii 10-20 de ani?

Chiar zilele trecute era aceasta intrebare intr un ziar de business romanesc: “Romania peste 20 de ani? Nimeni nu mai vrea sa fie o generatie de sacrificiu, dar intrebarea este cine se sacrifica acum? Cine lasa traiul bun pe care il are in prezent pentru a se lupta cu administratia si birocratia romaneasca si pentru a trage tara inainte.” Eu sunt optimistă în ceea ce privește dezvoltarea industriei farmaceutice in Romania pe viitor. Exista mult spatiu in acest sens, atat pe verticala cat si pe orizontala, este nevoie de schimbarea de atitudine a tuturor jucatorilor de pe aceasta scena. Progresul înseamnă mișcare și trebuie susținut de inovație si daruire, de intentia de a face bine. Trebuie sustinut de etica si principii corecte de business. Trebuie sustinut de educatia corecta si dezinteresata a populatiei legata de propria ei sanatate. O societate se poate dezvolta armonios numai daca este compusa din oameni sanatosi si frumosi la suflet.

How do you see our industry transform in the next 10 to 20 years?

Just the other day was this question in a Romanian business newspaper: „Romania in 20 years? No one wants to be a generation of sacrifice anymore, but the question is who sacrifices themselves now? Who leaves the good living he has now to fight the Romanian administration and bureaucracy and to draw the country forward.” I am optimistic about the development of the pharmaceutical industry in Romania in the future. There is a lot of space in this sense, both vertically and horizontally, it takes a change of attitude of all the players on this stage. Progress is about movement and must be supported by innovation and dedication, by the intention to do good. It must be supported by ethics and fair business principles. It must be supported by the correct and disinterested education of the population related to its own health. A society can develop harmoniously only if it is composed of healthy and beautiful people at heart.

6. Care este sursa ta de motivatie si de buna dispozitie?

Gândul meu este la oameni. Oamenii mă motivează, binele pe care pot să îl aduc acestora. Sunt omul care promovează și susține viața sănătoasă și lucrez pentru oameni. Înainte de toate, observ. Observ societatea pentru a putea înțelege care îi sunt nevoile, apoi îmi stabilesc obiective și pun pe tapet strategiile. Sănătatea și promovarea unei vieți sănătoase sunt valorile care îmi ghidează activitatea profesională și personală. De aceea am crezut cu tărie în forțele și în ideile mele și am luptat ca acestea să se transforme în proiecte cu un impact real asupra celor din jur. Avem nevoie de sănătate, avem nevoie de educație pentru sănătate tocmai pentru a îmbunătăți sistemul de sănătate. Așa cum am spus, visul meu a fost și este să dezvolt podiatria în România.

What is your source of motivation and good mood?

My thoughts are with people. People motivate me, the good I can bring to them. I am the person who promotes and supports healthy living and I work for people. First of all, I notice. I observe society so that I can understand what its needs are, then set goals and put my strategies on the map. Health and the promotion of a healthy living are the values that guide my professional and personal work. That is why I strongly believed in my strengths and ideas and fought to turn them into projects with a real impact on those around me. We need health, we need health education precisely to improve the health system. As I said, my dream was and is to develop podiatry in Romania.

7. Care sunt lucrurile pe care le admiri la colegii tai din industrie?

Dorinta de dezvoltare si cunoastere, perseverența, pasiunea pentru profesie si responsabilitatea sociala, etica si credinta in principii sanatoase si corecte de viata, lipsa de ranchiuna si ingamfare. Admir la colegii mei din companie responsabilitatea, asumarea, implicarea, pasiunea, transparența, disciplina şi bunul simț. De altfel, axa centrală valorică a tuturor activităților noastre este și sloganul: prompt, flexibil și prietenos.

What do you admire at your fellow industry colleagues?

The desire for development and knowledge, perseverance, the passion for the profession and social responsibility, ethics and belief in healthy and fair principles of life, the lack of grudge and conceit. I admire my colleagues in the company for their responsibility, ownership, involvement, passion, transparency, discipline and common sense. Moreover, the central value axis of all our activities is also the slogan: prompt, flexible and friendly.

8. Ce tip de lectura iti place (autori si/ sau carti favorite)? Ti-a ramas in minte una dintre cartile citite ca fiind revelatoare?

Îmi place să mă relaxez si citind. Îmi plac mult cărțile și materialele despre femeile puternice și inteligente, care au reușit să se impună cu eleganță într-o lume a bărbaților. Mă inspiră. Unul din idolii mei este Margaret Thatcher. Abordez de multe ori si carti despre management si leadership. Imi spal creierul pe plaja, in timpul vacantelor de vara, cu romane de dragoste. Cartea mea de suflet ramane “La Medeleni” de Ionel Teodoreanu.

What do you like to read (as favorite authors and/ or books)? Do you remember a book that you read as revealing?

I like to relax also by reading. I really like books and materials about strong and intelligent women who have managed to impose themselves elegantly in a world of men. It inspires me. One of my idols is Margaret Thatcher. I often also address books on management and leadership. I wash my brain on the beach, during summer holidays, with romance novels. My soul book remains „La Medeleni” by Ionel Teodoreanu.

9. Iti place sa petreci majoritatea timpului tau liber facand…

Sunt o fire foarte activă, mereu în mișcare, în acțiune. Așa am fost încă din copilărie. Am făcut atletism ca sport de performanță timp de 12 ani. Nu pierd nici o ocazie ca sa inot. Imi place sa gatesc. Iubesc sa beau un vin foarte bun. De multe ori vizionez un film bun.

You like to spend most of your free time doing…

I’m a very active nature, always on the move, in action. That’s how I’ve been since I was a kid. I did athletics as a performance sport for 12 years. I don’t miss a chance to swim. I like to cook. I love to drink a very good wine. I often watch a good movie.

10. Te simti cel mai fericit atunci cand…

… sunt cu baiatul meu si nora mea, si facem planuri impreuna … de weekenduri, de vacante.

… reușesc să pun în practică proiectele mele și mai ales să văd ca rezultatele lor aduc beneficii celor carora le sunt destinate.

You feel the happiest when…

… When I’m with my son and my daughter-in-law, and we’re making plans together… for weekends, for holidays.

… When I manage to put my projects into practice and especially to see that their results bring benefits to those to whom they are intended.

11. Daca ai putea alege orice loc din lume pentru a trai, care ar fi acesta?

Decizia am luat-o cu mulți ani în urmă, atunci când am ales să rămân și să lucrez în România. Nu regret această decizie deoarece cred cu tărie că atunci când vrei să schimbi ceva într-un anumit loc, acest lucru poate fi realizat doar trăind, lucrând și bucurându-te de viața din acel loc, aducandu-ti contributia la schimbarea pe care o doresti. Am avut de-a lungul timpului oportunitatea să emigrez in SUA, în Noua Zeelandă sau în Germania. Am ales România.

If you could choose any place in the whole world to live, what would that be?

The decision was made many years ago, when I chose to stay and work in Romania. I do not regret this decision because I firmly believe that when you want to change something in a certain place, it can only be achieved by living, working and enjoying life in that place, bringing your contribution to the change you want. I have had the opportunity over the years to emigrate to the USA, New Zealand or Germany. I chose Romania.

12. Un gand pentru tinerii care vor sa se alature industriei sau care sunt la inceputul carierei lor in industrie?

Înainte de toate, le transmit să aibă curaj și să îndrăznească. Totodată trebuie să fie conștienți și să accepte sacrificiile pe care le vor face pe plan personal. Trebuie să aibă încredere în ei și în visul lor, să nu bată pasul pe loc, să meargă înainte și sa invete continuu. De altfel, trebuie să fie conștienți că nimic nu se poate realiza de unul singur. Este nevoie de echipă, de comunicare, de transparență, de disciplină, de educație, de bun simț, de implicare și de pasiune.

A thought for young people who want to join this industry or are at the beginning of their career in the industry?

First of all, I tell them to have courage and dare. They must also be aware and accept the sacrifices they will make on a personal level. They have to trust themselves and their dreams, not to beat the pace on the spot, to move forward and to learn continuously. Besides, you have to be aware that nothing can be achieved on your own. It requires team, communication, transparency, discipline, education, common sense, involvement and passion.